Xuất kho vật liệu cho sản xuất sản phẩm 38.000; sữa chửa máy móc của phân xưởng 100; bộ phận

Xuất kho vật liệu cho sản xuất sản phẩm 38.000; sữa chửa máy móc của phân xưởng 100; bộ phận quản lý phân xưởng 1000, bộ phận quản lí doanh nghiệp

Mn định khoản giúp em bài này với ạ, do mai em thi rồi ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *