Viết phương trình đường thẳng biết a) vuông góc với đường thẳng x+2y=1 và đi qua A(1;2) b) đi qua gốc toạ

Viết phương trình đường thẳng biết

a) vuông góc với đường thẳng x+2y=1 và đi qua A(1;2)
b) đi qua gốc toạ độ và đi qua điểm M (-1;3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *