Vẽ sơ đồ và cho biết mối quan hệ giữa các khái niệm: Nhà khoa học, Giáo sư toán học,

Vẽ sơ đồ và cho biết mối quan hệ giữa các khái niệm: Nhà khoa học, Giáo sư toán học, Tiến sỹ, Tiến sỹ toán học.

Pleas !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *