Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời. Sau đó trả lời cõu hỏi sau: a. – Vẽ tia Oa – Trên

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời. Sau đó trả lời cõu hỏi sau:

a. – Vẽ tia Oa
– Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Oa, vẽ các tia Ob, Oc sao cho aOb = 450, aOc = 1100
– Trong 3 tia Oa, Ob, Oc tia nào nằm giữa hai tia còn lại?Vỡ sao?
b. – Vẽ tia Ox, Oy sao cho xOy = 800
– Vẽ tia Ot nằm giữa hai tia Ox, Oy sao cho xOt = 400
– Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
c. + Vẽ đoạn AB = 6cm
+ Vẽ đường tròn (A; 3cm)
+ Vẽ đường tròn (B; 4cm)
+ Đường tròn (A; 3cm) cắt (B; 4cm) tại C và D
+ Tính chu vi tam giác ABC và tam giác ADB
d. Vẽ tam giác MNP biết MN = 5cm; NP = 3cm; PM = 7cm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *