trình bày về khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam ?

trình bày về khái niệm nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam ? đặc trưng về mục đích và quan hệ phân phối của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở việt nam là gì ? tại sao việt nam tất yếu phải phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *