Trình bày các nhóm chỉ tiêu thường được quan tâm tới trong đánh giá đa chỉ tiêu dự án xây

Trình bày các nhóm chỉ tiêu thường được quan tâm tới trong đánh giá đa chỉ tiêu dự án xây dựng. Trong các nhóm chỉ tiêu đó, những nhóm chỉ tiêu nào có sự mâu thuẫn với nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *