Tính toán thiết kếchiếu sáng và vẽsơ đồbốtrí đèn một phòng học có chiều dài 15m, chiều rộng 8m, chiều

Tính toán thiết kếchiếu sáng và vẽsơ đồbốtrí đèn một phòng học có chiều dài 15m, chiều rộng 8m, chiều cao 3,2m. Tường và trần phòng học màu trắng. Độrọi yêu cầu 320lx. Sửdụng đèn huỳnh quangchiều dài 1,2m với 2 đèn trong một máng ngầm trong trần. Mặt phẳng làm việc cao 0,75m. Cấp loại đèn chiếu sáng là cấp D, n/htt=1,2. Hệsốdựtrữkdt=1,2. Hệsốbình suất ánh sáng Z(tỉsốgiữa độrọi trung bình và độrọi tiêu chuẩn)được chọn là 1,3.Hệsốphản xạtường và trần tựchọn trong bảng 2.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *