Tìm số số máy điện thoại có 10 chữ số với chữ số đầu tiên là 0553 A. 151200 B. 10000 C. 100000 D.

Tìm số số máy điện thoại có 10 chữ số với chữ số đầu tiên là 0553

A. 151200
B. 10000
C. 100000
D. 1000000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *