Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, những khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn

Theo quan điểm của triết học Mác – Lênin, những khẳng định sau đây đúng hay sai? Giải thích ngắn glai tại sao? 1. Bộ ốc người sinh ra ý thức giống như gan tiết ra mật 2. Mỗi liên lệ phổ biến của các sự vật, hiện tượng là do Thương để tạo ra. 3. Phát triển của sự vật chỉ là sự lắp ghép từ cái cũ sang cái mới một cách máy móc về mặt hình thức 4. Quan hệ sản xuất là quan hệ giữa con người với công cụ lao động. 5. Mọi sự thay đổi của kiến trúc thương tổng đều do sự thay đổi của của cơ sở hạ tầng gây ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *