Theo em, trong tiếng Hàn Quốc giữa Hình vị học, Cú pháp học, Âm vị học và Ngữ nghĩa học,

Theo em, trong tiếng Hàn Quốc giữa Hình vị học, Cú pháp học, Âm vị học và Ngữ nghĩa học, lĩnh vực học nào là quan trọng nhất? Nêu tính cần thiết của những lĩnh vực học này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *