Phân tích vai trò lịch sử, hạn chế của chủ nghĩa tư bản để làm rõ nhận định: “Việt Nam

Phân tích vai trò lịch sử, hạn chế của chủ nghĩa tư bản để làm rõ nhận định: “Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội

từ một nước nông nghiệp lạc hậu, bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa …. Nói bỏ qua chế độ tư bản
chủ nghĩa là bỏ qua chế độ áp bức, bất công, bóc lột tư bản chủ nghĩa; bỏ qua những thói hư
tật xấu, những thiết chế, thể chế chính trị không phù hợp với chế độ xã hội chủ nghĩa, chứ
không phải bỏ qua cả những thành tựu, giá trị văn minh mà nhân loại đã đạt được trong thời kỳ
phát triển chủ nghĩa tư bản”
Mn giải đc hết đề đc giúp em thì ib qua zalo 03663443025 với ạ, em đang thi mong mn giúp đỡ em nhanh ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *