Phân tích vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Anh (chị) làm gì để

Phân tích vai trò của pháp luật trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Anh (chị) làm gì để phát huy được vai trò của pháp luật trong công việc của đơn vị anh (chị) công tác. Theo anh (chị) cần làm gì để nâng cao sự hiểu biết của mọi người về pháp luật.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *