Phân tích quan điểm khoa học công nghệ là nền tảng động lực của quá trình CNH- HĐH. Liên hệ

Phân tích quan điểm khoa học công nghệ là nền tảng động lực của quá trình CNH- HĐH. Liên hệ thực tiễn vai trò của khoa học trong quá trình đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp , nông thôn ở việt nam hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *