Phân tích phạm trù hàng hóa sức lao động theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực trạng thị trường

Phân tích phạm trù hàng hóa sức lao động theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác-Lênin. Thực trạng thị trường sức lao động ở nước ta hiện nay? Là sinh viên trường Đại học Hải Phòng, anh/chị nhận thấy mình có trách nhiệm gì trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *