Ông A có 1 thửa ruộng hình tứ giác có độ dài các cạnh và 1 đường chéo lần lượt

Ông A có 1 thửa ruộng hình tứ giác có độ dài các cạnh và 1 đường chéo lần lượt là: 5m, 6m, 8m, 7m, 9m. Ông a muốn trồng hoa trên toàn bộ thửa ruộng với chi phí mua hoa là 101000 đồng/1m^2. Tính tổng chi phí mua hoa?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *