ôn tập các kiểu câu phân loại mục đích (câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm

ôn tập các kiểu câu phân loại mục đích (câu trần thuật, câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán ,câu phủ định)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *