Ở mỹ kinh doanh mỗi hộ gia đình là 32,79 USD . 1 mẫu 50 hộ gia đình tại một

Ở mỹ kinh doanh mỗi hộ gia đình là 32,79 USD . 1 mẫu 50 hộ gia đình tại một bang phía Nam cho trung bình là 30,63 USD. Sử dụng độ lệch tổng thể là 5,6 USD. Thiết lập giả thiết để kiểm định xem dữ liệu mẫu có ủng hộ có ủng hộ kết luận rằng tiền cước internet trung bình ở phía Nam có thấp hơn trung bình cả nước không . Với anpla = 0.01 ta kết luận được điều gì

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *