Một kiện hàng có 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên ba sản phẩm

Một kiện hàng có 30 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm tốt. Chọn ngẫu nhiên ba sản phẩm từ kiện hàng đó. Gọi X là số sản phẩm tốt trong ba sản phẩm được chọn. 9. Tập hợp X( ) nào dưới đây là tập hợp của các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên X?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *