Một đoạn dây dẫn có chiều dài 50 cm mang dòng điện 10 A, được đặt vuông góc với phương

Một đoạn dây dẫn có chiều dài 50 cm mang dòng điện 10 A, được đặt vuông góc với phương của đường sức của một từ trường đều có độ lớn 0,01 T. Lực từ tác dụng lên dòng điện có độ lớn là

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *