một cửa hàng photocopy có ba máy in hoạt động độc lập với nhau . Xác xuất một ngày mỗi

một cửa hàng photocopy có ba máy in hoạt động độc lập với nhau . Xác xuất một ngày mỗi máy gặp sự cố lần lượt là 0.015 ; 0,01 ; 0,03 . Gọi X là biến ngẫu nhiên chỉ số máy in gặp sự cố trong một ngày . Hãy lập bảng phân phối xác xuất của X

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *