Mọi sự tiêu hao của con người đều là lao động trừu tượng đúng hay sai?

Mọi sự tiêu hao của con người đều là lao động trừu tượng đúng hay sai?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *