Lấy ngẫu nhiên 25 lọ thuốc Vitamin tổng hợp do một máy tự động đóng chai ta thu được s’2

Lấy ngẫu nhiên 25 lọ thuốc Vitamin tổng hợp do một máy tự động đóng chai ta thu được s’2 =0,012(l2).Máyđượcgọilàđạtchuẩnnếuđ ộphântántheoquyđịnhlà2 =0,005(l2). Với

mức ý nghĩa 0,05 hãy kiểm định máy đóng chai có đạt chuẩn không? Biết lượng thuốc trong chai là biến ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *