khi thất bại ở Đà Nẵng và Gia Định với chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp đã

khi thất bại ở Đà Nẵng và Gia Định với chiến lược “đánh nhanh thắng nhanh”, thực dân Pháp đã chuyển sang chiến lược nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *