Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang điện tích q1 = 2.10-8 C; q2 = 6.10-8 C, đặt

Hai quả cầu kim loại nhỏ giống nhau, mang điện tích q1 = 2.10-8 C; q2 = 6.10-8 C, đặt cách

nhau một đoạn r trong không khí thì chúng đẩy nhau bằng một lực là 18.10-5 N. Cho hai quả cầu
tiếp xúc nhau rồi đưa về khoảng cách cũ thì lực tương tác giữa hai quả cầu là:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *