Giải thích sơ đồ dòng thông tin đặt hàng theo kiểu truyền thống và dòng thông tin đặt hàng sử

Giải thích sơ đồ dòng thông tin đặt hàng theo kiểu truyền thống và dòng thông tin đặt hàng sử dụng giao dịch điện tử.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *