Giải giúp em câu này với ạ . em cảm ơn Ngân hàng xyz có tài sản có nhạy cảm lãi

Giải giúp em câu này với ạ . em cảm ơn

Ngân hàng xyz có tài sản có nhạy cảm lãi suất là 180 USD và tài sản nợ nhạy cảm lãi suất là 190 USD. giả sử lãi suất của tài sản có nhạy cảm lãi suất là 8%, lãi suất của tài sản nợ nhạy cảm lãi suất là 7% và nếu lãi suất tăng 1,5%. tính NIM cho trường hợp trước và sau khi thay đổi lãi suất và nhận xét

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *