Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi: A. Cùng pha với li độ. B. Vuông pha so với

Gia tốc tức thời trong dao động điều hòa biến đổi:

A. Cùng pha với li độ.
B. Vuông pha so với vận tốc.
C. Lệch pha vuông góc so với li độ.
D. Lệch pha π/4 so với li độ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *