Điều tra 200 người thấy : Có 60 người chỉ thích bóng đá ,80 thích bóng chuyền và 90 người

Điều tra 200 người thấy : Có 60 người chỉ thích bóng đá ,80 thích bóng chuyền và 90 người thích bơi có 20 người thích bơi và bóng chuyền . Hỏi có bao nhiêu người thích cả 3 môn (Giải bằng sơ đồ venn )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *