Cung cấp một tình huống cụ thể cho thấy lập lịch tỷ lệ đơn điệu “rate-monotonic scheduling” kém hơn so với

Cung cấp một tình huống cụ thể cho thấy lập lịch tỷ lệ đơn điệu “rate-monotonic

scheduling” kém hơn so với lập lịch hạn chót sớm nhất lịch “earliest-deadline-first scheduling”
trước khi mà các hạn chót của các tiến trình thời gian thực trùng nhau?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *