Công ty Minh Khang – kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; kế toán hàng tồn kho theo phương

Công ty Minh Khang – kế toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ; kế toán hàng tồn

kho theo phương pháp kê khai thường xuyên- có tình hình sau:
Trích số dư đầu tháng 12/20×0 của một số tài khoản:
 TK 1111: 100 triệu đồng
 TK 1121: 2.500 triệu đồng
 TK 121: 1.300 triệu đồng (100.000 cổ phiếu HAG, giá mua 13.000đ/cổ phiếu)
 TK 128: 600 triệu đồng (gửi tiết kiệm kỳ hạn 6 tháng, đáo hạn ngày 15/03/20×1)
Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau:
1. Chuyển nhượng 75.000 cổ phiếu HAG, giá bán là 23.000đ/cp, đã thu bằng chuyển
khoản.
2. Nhận cổ tức được chia 80 triệu đồng bằng tiền gởi ngân hàng.
3. Khách hàng M ứng trước tiền hàng bằng chuyển khoản 120 triệu đồng.
4. Dùng tiền gởi ngân hàng gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng 400 triệu đồng, đáo hạn
18/03/20×1.
5. Ứng trước nhà cung cấp X 18 triệu đồng bằng tiền mặt.
6. Ký quỹ để tham gia đấu thầu 40 triệu đồng bằng tiền gởi ngân hàng.
7. Tạm ứng cho nhân viên Minh đi công tác bằng tiền mặt 18 triệu đồng.
8. Chuyển khoản góp vốn liên doanh 340 triệu đồng.
9. Bị phạt vi phạm hợp đồng kinh tế bằng tiền mặt 2 triệu đồng.
10.Mua 100 chứng chỉ tiền gửi của ngân hàng ACB, mệnh giá 100.000đ/chứng chỉ,
lãi suất 5,5%/tháng, đáo hạn 28/03/20×1
Yêu cầu:
1. Liệt kê các chứng từ cần thiết được sử dụng trong các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
trên
2. Tính toán và định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
3. Tiền và tương đương tiền, khách hàng ứng trước, ứng trước cho nhà cung cấp
tại ngày 31/12/20×0 là bao nhiêu?
4. Ghi nhận các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên vào sổ nhật ký chung, sổ quỹ tiền
mặt, sổ tiền gửi ngân hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *