Có tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/11/20xx như sau: Hàng gởi đi bán 30.000.000 Thành

Có tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/11/20xx như sau:

Hàng gởi đi bán 30.000.000 Thành phẩm 110.000.000
Vốn đầu tư của CSH 776.000.000 Nguyên vật liệu 75.000.000
Hao mòn tài sản cố định 70.000.000 Sản phẩm dở dang 6.000.000
Tiền mặt 55.000.000 Công cụ dụng cụ 25.000.000
Phải trả người lao động 30.000.000 Tạm ứng cho CNV 15.000.000
Phải trả người bán 35.000.000 Tiền gởi ngân hàng 70.000.000
Tài sản cố định hữu hình 500.000.000 Phải thu khách hàng 25.000.000
Trong tháng 12/20xx có các nghiệp vụ phát sinh như sau:
1. Trả toàn bộ lương kỳ trước cho người lao động bằng tiền mặt.
2. Mua nguyên vật liệu 25.000.000, thuế GTGT 10%, nhập kho tiền chưa thanh toán cho
người bán. Chi phí vận chuyển trả bằng tiền mặt 500.000.
3. Xuất nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm 30.000.000, để phục vụ nhu cầu khác của bộ
phận quản lý phân xưởng 2.500.000.
4. Xuất công cụ ra sử dụng ở phân xưởng sản xuất 10.000.000, phân bổ 4 kỳ.
5. Trích khấu hao TSCĐ trong tháng ở bộ phận quản lý phân xưởng 6.000.000.
6. Tiền điện, nước phải trả trong tháng cho nhà cung cấp ở phân xưởng sản xuất 2.500.000.
7. Tính tiền lương phải trả trong tháng cho công nhân sản xuất 32.000.000, nhân viên quản lý
phân xưởng 6.000.000. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ quy định tính vào
chi phí.
8. Chi tiền gởi ngân hàng nộp BHXH và mua BHYT cho công nhân viên.
9. Nhập kho sản phẩm hoàn thành, biết sản phẩm dở dang cuối kỳ trị giá 3.500.000.
Yêu cầu:
– Mở tài khoản và ghi số dư đầu kỳ lên tài khoản.
– Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên và ghi vào tài khoản có liên quan.
– Lập bảng cân đối kế toán cuối kỳ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *