Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để: a. Một học

Có 30 đề thi trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

a. Một học sinh bắt một đề gặp được đề trung bình.
b. Một học sinh bắt hai đề, được ít nhất một đề trung bình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *