Chứng minh rằng phương trình x^5 -3x^4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong

Chứng minh rằng phương trình x^5 -3x^4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2; 5)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *