Cho tứ giác ABCD. Gọi I, K thứ tự là điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác

Cho tứ giác ABCD. Gọi I, K thứ tự là điểm tiếp xúc của đường tròn nội tiếp tam giác ABD, tam giác BCD với BD. Gọi E, F thứ tự là điểm tiếp xúc của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và ADC với AC. Chứng minh: IK=EF

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *