Cho tam giác ABC vuông tại A điểm D nằm giữa Avà B vẽ đường tròn đường kính BD cắt

Cho tam giác ABC vuông tại A điểm D nằm giữa Avà B vẽ đường tròn đường kính BD cắt BC tại E , đoạn thẳng CD và AE theo thứ tự cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là F và G

a, chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác EBD
b, chứng minh 4 điểm A, D,E, C thuộc 1 đường tròn
chứng minh 4 điểm A, F,B, C thuộc 1 đường tròn
c, chứng minh AC song song FG
d, chứng minh AC, DE, BF đồng quy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *