Cho tam giác ABC. gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AC trên tia đối của tia NM

Cho tam giác ABC. gọi M, N lần lượt là trung điểm AB, AC trên tia đối của tia NM lấy điểm D sao cho N là trung điểm MD, chứng minh

a, CD song song AM
b, CD = MB
d, tam giác BMC= tam giác DCM
e, MN= 1/2 DC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *