Cho tam giác ABC có AC= 5cm, BC=7cm a Gọi H là hình chiếu của A lên BC và HC=4cm. Tính

Cho tam giác ABC có AC= 5cm, BC=7cm

a Gọi H là hình chiếu của A lên BC và HC=4cm. Tính AH
b Gọi k là hình chiếu của H lên AC. Tính chu vi của tứ giác ABHK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *