Cho tam giác ABC cân tại A , BD vuộng góc với AC, CE vuông góc với AB, BD và

Cho tam giác ABC cân tại A , BD vuộng góc với AC, CE vuông góc với AB, BD và CE cắt nhau tại H a) Chứng minh BD=CE b) tam giác BHC cân c) chứng minh AH là đường trung trực của BC d) Trên BD lấy K sao cho D là trung điểm của BK. So sánh góc ECBvaf góc DKC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *