Cho hình thang ABCD( A=D=90°) đường chéo AC và BD vuông nhau. Chứng minh: 1/AD^2=1/AC^2+1/BD^2

Cho hình thang ABCD( A=D=90°) đường chéo AC và BD vuông nhau. Chứng minh: 1/AD^2=1/AC^2+1/BD^2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *