: Cho các mệnh đề chứa biến P(n):“n là số chẵn ”và Q(n): “7n + 4 là số chẵn ” 1) Phát

: Cho các mệnh đề chứa biến P(n):“n là số chẵn ”và

Q(n): “7n + 4 là số chẵn ”
1) Phát biểu và chứng minh định lý:với mọi n thuộc N, P(n) kéo theo Q(n)
2) Phát biểu và chứng minh định lý đảo của định lý trên
3) Phát biểu gộp định lý thuận và định lý đảo bằng hai cách

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *