cho biết hàm cầu đối với sản phẩm của nhà sản xuât độc quyền, với giá tính bằng ÚD Q=500-0,2p.

cho biết hàm cầu đối với sản phẩm của nhà sản xuât độc quyền, với giá tính bằng ÚD Q=500-0,2p. hãy tính MR tại mức sản lượng Q=90

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *