Cho 2 đường thẳng d1: 3x-y-3=0 và d2: x+y = 0. Phép đối xứng tâm I biến d1 thành d1′:

Cho 2 đường thẳng d1: 3x-y-3=0 và d2: x+y = 0. Phép đối xứng tâm I biến d1 thành d1′: 3x-y+1 = 0 và biến d2 thành d2′: x+y-6 = 0 là gì ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *