Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng: A. 2 2 x y x y    B.   2 2 2 x y

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là đúng:

A.
2 2
x y x y   
B.
 
2 2 2
x y x y   
C. x y   0 thì
x  0
hoặc
y  0 D.
x y   0
thì
xy  0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *