Câu 2 : ( 2,0 điểm ) Dễ Dưới đây là thông tin tổng hợp về tình hình tài chính

Câu 2 : ( 2,0 điểm ) Dễ Dưới đây là thông tin tổng hợp về tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty Mickey và công ty Donald trong kỳ kế toán năm 2020 ( đơn vị tính : triệu đồng ) : Công ty Mickey 100,000 65.000 Chi tiču Tổng tài sản vào ngày 1/1/2020 Nợ phải trả vào ngày 1/1/2020 Vốn chủ sở hữu vào ngày 1/1/2020 Tổng tài sản vào ngày 31/12/2020 Nợ phải trả vào ngẫy 31/12/2020 Vốn chủ sở hữu vào ngày 31/12/2020 Tổng doanh thu trong năm 2020 Tổng chi phí ( thời kỳ ) trong năm 2020 150.000 60.000 2 80.000 ? Công ty Donald 170.000 80.000 2 200.000 2 2 120.000 60.000 Trong năm 2020 : – Công ty Mickey nhận thêm vốn góp 10,000 và hoàn lại 35,000 vốn góp cho cổ đông . – Công ty Donald không nhận thêm vốn góp và cũng không hoàn lại vốn góp hay chia lợi nhuận cho cổ đông . Yêu Anh chị ) hãy tính các giá trị còn thiếu ở bảng trên .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *