Câu 1: Cấu trúc của hoạt động giáo dục gồm các nhân tố nào ? a. Chủ thể, khách thể

Câu 1: Cấu trúc của hoạt động giáo dục gồm các nhân tố nào ? a. Chủ thể, khách thể và kết quả giáo dục. b. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện giáo dục. c. Mục đích, nội dung, kết quả giáo dục. d. Mục đích, nhiệm vụ, nội dung, phương pháp, phương tiện, hình thức, chủ thể, khách thể và kết quả giáo dục.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *