Bài 1 Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 16 – 0.2Q, trong đó P được

Bài 1

Một doanh nghiệp độc quyền bán có đường cầu là P = 16 – 0.2Q, trong đó P được tính bằng ngàn đồng/đơn vị và Q được tính bằng đơn vị. Doanh nghiệp độc quyền này có chi phí sản xuất bình quân trên một đơn vị sản phẩm không đổi là 6 ngàn đồng.
1) Xác định giá cả và sản lượng để tối đa hóa lợi nhuận? Lợi nhuận của nhà độc quyền ra sao?
2) Một cơ quan quản lý của Chính phủ ấn định giá cả tối đa là 7 ngàn đồng/đơn vị. Số lượng nào sẽ được sản xuất và lợi nhuận của doanh nghiệp là bao nhiêu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *