Ba xạ thủ độc lập bắn vào một mục tiêu. xác suất bắn trúng tương ứng là 0,8; 0,7; 0,6.

Ba xạ thủ độc lập bắn vào một mục tiêu. xác suất bắn trúng tương ứng là 0,8; 0,7; 0,6. mỗi xạ thủ bắn một viên. gọi X là số viên bắn trúng.

a) lập bảng phân phối xác suất.
b) tính E(X) và VAR(X)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *