Ba khẩu pháo cùng bắn, mỗi khẩu 1 viên đạn vào 1 mục tiêu, một cách độc lập. xắc suất

Ba khẩu pháo cùng bắn, mỗi khẩu 1 viên đạn vào 1 mục tiêu, một cách độc lập. xắc suất trúng đích của các khẩu pháo tương ứng là 0.7, 0.8, 0.9 . xắc suất để dục tiêu bị phá hủy tương ứng khi trúng một viên đạn là 0.4 trúng 2 viên đạn là 0.6 và trúng cả 3 viên đạn là 1

a, tìm xắc suất để mục tiêu bị phá hủy
b, tìm xắc suất để mục tiêu bị trúng đạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *