3. Ngày 01/01/N, Công ty F nhận đƣợc một thƣơng phiếu do công ty A phát hành với mệnh giá X

3. Ngày 01/01/N, Công ty F nhận đƣợc một thƣơng phiếu do công ty A phát hành với

mệnh giá X (Sinh viên tự cho số liệu của X > 100.000$), lãi suất 11%, thời hạn 5 năm,
lãi đƣợc trả định kỳ vào cuối năm. Lãi suất thị trƣờng cho thƣơng phiếu tƣơng tự là
15%/năm. (2,5 điểm)
Yêu cầu
1. Anh (chị) hãy xác định giá trị hiện tại (giá phát hành) của thƣơng phiếu?
Chiết khấu (Phụ trội) thƣơng phiếu? Định khoản ghi nhận thƣơng phiếu phải thu tại
ngày phát hành đối với công ty F và định khoản ghi nhận thƣơng phiếu phải trả tại
ngày phát hành đối với công ty A? Cho nhận xét của anh chị.
2. Lập bảng phân bổ giá trị chiết khấu (phụ trội) thƣơng phiếu theo phƣơng
pháp lãi thực? Định khoản ghi nhận doanh thu lãi cuối năm đầu tiên đối với công ty F;
chi phí lãi cuối năm đầu tiên đối với công ty A.
3. Thực hiện yêu cầu 1 và yêu cầu 2 nếu lãi suất thị trƣờng cho thƣơng phiếu
tƣơng tự là 9%/năm.
Biết rằng
TABLE 6-4 PRESENT VALUE OF AN ORDINARY ANNUITY OF 1: Bảng 6-4:
Bảng tra để tính toán giá trị hiện tại của lãi thƣơng phiếu
TABLE 6-2 PRESENT VALUE OF 1: Bảng 6-2: Bảng tra để tính toán giá trị hiện tại
của gốc thƣơng phiếu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *