1. Phân tích vai trò của yéu tố môi trường đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Lấy

1. Phân tích vai trò của yéu tố môi trường đến sự hình thành và phát triển nhân cách. Lấy ví dụ minh hoạ và rút ra kết luận sư phạm cần thiết.

2. Phân tích nhiệm vụ và quyền của nhà giáo được đề cập trong Luật Giáo dục 2019? Kể tên được ít nhất 2 danh nhân tiêu biểu của nền giáo dục Việt Nam?
Thankk all <3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *